Privacyverklaring

Privacyverklaring

Roelof Jonker Fotografie, gevestigd aan de Rotsvlinder 10, 7908 VN Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Rotsvlinder 10
7908 VN Hoogeveen

+31646490177

Persoonsgegevens die wij verwerken
Roelof Jonker Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Roelof Jonker Fotografie worden verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IBAN nummer;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website https://www.roelofjonkerfotografie.nl en/of de door Roelof Jonker Fotografie geleverde dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Roelof Jonker Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@roelofjonkerfotografie.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Roelof Jonker Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van de dienst (fotograferen):
o Voor- en achternaam;
o Adresgegevens;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o IBAN nummer.

• Wettelijke verplichting (Belastingwet):
o Voor- en achternaam;
o Adresgegevens;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o IBAN nummer.

• Verbetering website
o Locatiegegevens;
o Gegevens over uw activiteiten op onze website;
o Internetbrowser en apparaat type.

Geautomatiseerde besluitvorming
Roelof Jonker Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Roelof Jonker Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Voor de persoonsgegevens die moeten worden bewaard in verband met een wettelijke verplichting (Belastingwet), wordt de (wettelijke) bewaartermijn gehanteerd van 7 jaren. Dit betekent dat voor de persoonsgegevens die worden gebruikt voor het leveren van de diensten van Roelof Jonker Fotografie ook een bewaartermijn wordt gehanteerd van 7 jaren.
• Voor de persoonsgegevens die worden gebruikt voor verbetering van de website wordt een bewaartermijn gehanteerd van 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Roelof Jonker Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Roelof Jonker Fotografie, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roelof Jonker Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Roelof Jonker Fotografie maakt gebruik van Google analytics om de website te verbeteren. Hierbij wordt het IP-adres geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Roelof Jonker Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roelof Jonker Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Roelof Jonker Fotografie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Roelof Jonker Fotografie beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roelofjonkerfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.

Roelof Jonker Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roelof Jonker Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roelofjonkerfotografie.nl